ENGLISH


Hello everyone!


. This week we have welcomed Daisy and Robin as dolls. Mouse is happier than ever!!!! 
. Aquesta setmana hem donat la benvinguda a en Robin i la Daisy com a ninos. En Mouse està més content que mai!!!!


We love Daisy and Robin.

The English sessions always start with some routines: the circle time, hello and the weather.
Les sessions d'anglès sempre comencen amb algunes rutines: la rotllana, dir "Hola!" i el temps.Good morning song with Mouse, Daisy and Robin. 


We also love this "Good morning song" from the
wonderful film "Singing in the rain"."Saying HELLO!"
                             
                                           "Today it's SUNNY and AUTUMN!"
. This course,  after checking the weather, we are singing this song written by our teacher Xavi:
. Aquest curs després de revisar el temps , cantem aquesta cançó escrita pel nostre TEACHER Xavi:. We love watching this scene to review the expression "It's rainy!".
. Ens encanta mirar aquesta escena per a repassar l'expressió "Fa un dia plujós!".

Then, we review the words we are learning playing games on a circle or...
Llavors, per repassar les paraules que estem aprenent juguem a jocs a la rotllana o...


                   ...playing computer games at the English classroom.
...jugant a jocs interactius a la classe d'anglès.


. We are in winter and we need clothes to go outside.
. Estem a l'hivern i necessitem roba per a sortir fora.. We enjoyed a lot with the play "The Jungle".
. Vam gaudir d'una estona de teatre en anglès molt divertida amb l'obra "The JUNGLE".

P3

. In P3 we have been doing parts of the body. 
. A P3, hem estat treballant les parts del cos.
  .In P3, we have worked the parts of the face.  Here you have a good song to review them:
. A P3  hem fet les parts de la cara també. Aqui teniu una cançó per repassar-la:


                                              


  . We also love watching this video of a snowman. Hope you like it!
  . També ens encanta veure aquest vídeo d'un ninot de neu. Esperem que us agradi!. In P3, among other stories, we are doing the story "Little Red Riding hood". We have watched these two stories.
. A P3, entre d'altres històries, estem fent la de la "Caputxeta Vermella". Hem mirat aquests dos vídeos.

. Also, Xavi told us a story about a penguin called Marcel·lí . This penguin is very similar to this one of the video, the star of the film "Happy feet".
. També, el Xavi ens ha traduït a l'anglès una història que la Raquel i la Mari Angels van escriure sobre un pingüí que es diu Marcel·lí. El pingüí de la història és molt similar a aquest de la pel·lícula "Happy feet".


P4

.In P4 we are reviewing the colours. Here you have a perfect video of "The Wizard of Oz". With it we can see that at the beginning the colours of the video is brown and white and later with a lot of colours. We love it!
. A P4 estem repassant els colors. Aqui teniu un fragment de "El mag d'Oz" amb el que veiem que al principi tot és marro i blanc i més tard tot es torna multicolor. Ens encanta!

.We also are working with the words DIRTY and CLEAN.
. També estem treballant les paraules BRUT i NET.

Wow! It smells good!
Look!!! It's yellow!!!
I'm washing Daisy's face!!
                       
I'm washing Robin's face!!!

. This scene from "Hook" is perfect to review the word DIRTY that we are working in  our lessons.
. Aquesta escena de "Hook" és perfecta per repassar la paraula BRUT que estem treballant a les sessions.. In P4, we have enjoying a lot with the stories that Leo and Raquel told us in  Story time; one of them is "The Bremen town musicians".
. A P4 gaudim molt de les històries en anglès que ens expliquen la Raquel i la Leo; una d'elles és la de "Els músics de Bremen".. Last week the boys and the girls of Primary 1 came to our English session and together we listened to a beautiful story called "The very hungry cartepillar"
. La setmana passada, els nens i les nenes de 1er de primària van venir i junts vam escoltar la història de "L'erugueta goluda".. Here, you have the video with the story:P5

. In P5, we also have started with the numbers and colours but at a higher level.
. A P5 també hem començat amb els colors i números, però a un nivell més alt.


                                              


. In P5, we have worked the vehicles. Here you have this classic song. 
. A P5, hem treballat els vehicles. Aquí teniu aquest clàssic.

.Now, we are doing the winter clothes tha we need . We review them with different activities like this one: a memory.
. Ara estem fent la roba de l'hivern. Per repassar-la fem diferent activitats com aquesta: un memory.

Here we have the SOCKS!!!

. In P5, the storytime hour we are doing some stories with Carmina. Two of them are:
. A P5, a l'hora del conte en anglès, estem fent moltes històries. Dues d'elles són:

SNOW WHITE


HANSEL AND GRETEL


. Here you have a perfect song to review some clothes.
. Aquí teniu una cançó perfecta per repassar la roba.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...