ENGLISH


Hello everyone!


. This week we have welcomed Daisy and Robin as dolls. Mouse is happier than ever!!!! 
. Aquesta setmana hem donat la benvinguda a en Robin i la Daisy com a ninos. En Mouse està més content que mai!!!!


We love Daisy and Robin.

The English sessions always start with some routines: the circle time, hello and the weather.
Les sessions d'anglès sempre comencen amb algunes rutines: la rotllana, dir "Hola!" i el temps.Good morning song with Mouse, Daisy and Robin. 


We also love this "Good morning song" from the
wonderful film "Singing in the rain".


"Saying HELLO!"
                             
                                           "Today it's SUNNY and AUTUMN!"
. This course,  after checking the weather, we are singing this song written by our teacher Xavi:
. Aquest curs després de revisar el temps , cantem aquesta cançó escrita pel nostre TEACHER Xavi:. We love watching this scene to review the expression "It's rainy!".
. Ens encanta mirar aquesta escena per a repassar l'expressió "Fa un dia plujós!".

Then, we review the words we are learning playing games on a circle or...
Llavors, per repassar les paraules que estem aprenent juguem a jocs a la rotllana o...

                      ...playing computer games at the English classroom.
...jugant a jocs interactius a la classe d'anglès.

. Christmas is coming and here you have a good selection of Christmas songs!!!!
. El Nadal ja està arribant i aquí teniu una bona selecció de cançons!!!!!P3

. In P3 we have started working two colours: BLUE and RED.
. A P3, hem començat treballant dos colors: el BLAU i el VERMELL.. We also are learning some words as RAINY, SUNNY and RAINBOW.
. També estem aprenent algunes paraules noves com RAINY, SUNNY i RAINBOW.

Afegeix la llegenda


. To know better the colours, sometimes we watch this video:
. Per conèixer millor els colors, de vegades veiem aquest fantàstic video:


. In P3, we are learning some colours with the rainbow. Here you have a beautiful Peppa Pig episode that they love.
. A P3, estem aprenent alguns colors amb l'arc de Sant Martí. Aquí teniu un perciós episodi de la Peppa Pig que els encanta.

. In P3, we are working some members of the family. Her you have a beautiful song about it:
. A p3 estem treballant alguns membres de la família. Aqui teniu una bonica cançó sobre el tema:
. We also love watching this video of a good witch called Mary Poppins:
. També ens encanta veure aquest video d'una bruixa bona que es diu Mary Poppins:


P4

.In P4 we have been reviewing the numbers until 6 and some colours. We had a good time doing it!!!
. A P4 hem estat repassant els números fins al 6 i alguns colors. Ens ho hem passat molt bé.
. In P4, we all love the pirates and the colours, Here you have a wonderful episode of "Ben ahd  Holly" about rainbows and pirates.
. A P4 ens encanten els pirates i els colors. Aquí teniu un genial episodi de "Ben and Holly" amb arcs de Sant Martí i pirates.

. In P4, we have started with the parts of the face.  Here you have a good song to review them:
. A P4 hem començat amb les parts de la cara. Aqui teniu una cançó per repassar-la:
.We also are working with the words DIRTY and CLEAN.
. També estem treballant les paraules BRUT i NET.

Wow! It smells good!
Look!!! It's yellow!!!
I'm washing Daisy's face!!
                       
I'm washing Robin's face!!!

. This scene from "Hook" is perfect to review the word DIRTY that we are working in  our lessons.
. Aquesta escena de "Hook" és perfecta per repassar la paraula BRUT que estem treballant a les sessions.
P5

. In P5, we also have started with the numbers and colours but at a higher level.
. A P5 també hem començat amb els colors i números, però a un nivell més alt.


                                              


. We love Autumn and here you have some selection of good songs about it.
. Ens encanta la tardor i aqui teniu algunes cançons molt maques sobre aquesta estació.

. In P5, we have started to review and learn some body parts. Here you have some good songs of this topic.
. A P5 hem començat a repassar i aprendre algunes parts del cos. Aqui teniu algunes cançons sobre el tema.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...